Doji Sarutomo

Crane Clan Champion

Description:
Bio:

Doji Sarutomo

The Fall of the Sapphire Throne Sylune